حسن مهدی اعتباری

مدرس آواز اصیل ایرانی، تار و سه تار

 

لیسانس موسیقی
گذراندن دوره ردیف آوازی نزد استاد حمیدرضا نوربخش و استاد صالح عظیمی
سپری کردن مستر کلاس آواز ایرانی نزد استاد محمدرضا شجریان
گذراندن دوره عالی ساز سه تار نزد اساتید بهداد بابایی و بهنام وادانی

اهم فعالیتهای هنری:

 خواننده گروه موسیقی سیم آخر 

خواننده گروه چهارگان به سرپرستی استاد ذبیحی فر
خواننده گروه پالیز
خواننده گروه فغان به سرپرستی میلاد علیپور
خواننده گروه کالیوه به سرپرستی سارا احمدی

 

برنده جوایز متعدد جشنواره های موسیقی داخل کشور

 

آرشیو درسی استاد اعتباری

دستگاه ماهور
مجموعه آواز ایرانی در دستگاه ماهور
مایه اصفهان
مجموعه آثار آواز ایرانی در دستگاه اصفهان
دستگاه شور
مجموعه آثار آواز ایرانی در دستگاه شور
مایه دشتی
مجموعه آثار آواز ایرانی در دستگاه دشتی
دستگاه سه گاه
مجموعه آثار آواز ایرانی در دستگاه سه گاه
دستگاه همایون
مجموعه آثار آواز ایرانی در دستگاه همایون