آرشیو درسی استاد اعتباری - دستگاه ماهور

۱.  تصنیف ز من نگارم - با صدای علیرضا افتخاری - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۲.  تصنیف ز دست محبوب - با صدای استاد محمد رضا شجریان - دانلود فایل صوتی دانلود شعر تصنیف

۳ . تصنیف شب وصل - با صدای استاد محمد رضا شجریان - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۴ .  تصنیف مرغ سحر - با صدای استاد محمد رضا شجریان - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۵ .  قطعه ایران - با صدای استاد محمد نوری - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف