سعید شوقی
مدرس سنتور
رامین روشندل
مدرس تار، سه تار و سلفژ
امیر پرویز احمدی
مدرس تنبک، دف و کوزه
مهران قاسمی
مدرس ساز نی
سهیل تفقدی
مدرس ویولن ایرانی و کلاسیک و کمانچه
مهدی اعتباری
مدرس آواز اصیل ایرانی، تار و سه تار
مهدی باغبان زاده
مدرس سه تار