آرشیو درسی استاد اعتباری - مایه دشتی

۱.  تصنیف زمین مست -  با صدای شاه زیدی - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۲.  تصنیف پیک سحری - با صدای محمد اصفهانی - دانلود فایل صوتی   -  دانلود شعر تصنیف

۳ . تصنیف پیک سحری - با صدای علیرضا افتخاری - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۴ . تصنیف الهه ناز - با صدای استاد بنان - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۵ . تصنیف به سوی تو - با صدای مهران زاهدی - دانلود فایل صوتی - دانلود شعر تصنیف

۶ . تصنیف موسم گل - با صدای ایرج بسطامی - دانلود فایل صوتی دانلود شعر تصنیف

۷ . تصنیف آتش جاودان - با صدای همایون شجریان - دانلود فایل صوتی  - دانلود شعر تصنیف