حسن مهدی اعتباری
مدرس آواز اصیل ایرانی، تار و سه تار
مرتضی اکبرزاده غلامی
مدرس آواز، صداسازی، سلفژ
رامین روشندل
مدرس تار، سه تار و سلفژ