ستاره شکوهی

ستاره شکوهی مهربانی

مدرس موسیقی کودک (اُرف)

 

متولد ۱۳۷۴
نوازنده سنتور، قانون و مربی موسیقی کودک
سنتور را از سال ۸۳ نزد استاد ممتحن آغاز نمود و ازسال ۸۵ ردیف های ایرانی را در محضر استاد امین موسوی فراگرفت.
وی از سال ۹۲ از آموزه های استاد رضا پرویززاده در سازقانون بهره برد.
در حال حاضر به تدریس سنتور و قانون مشغول میباشد.
همکاری با گروه های کمند، مطربا، مستور، ارکستر پنج مضراب از جمله فعالیت های ایشان است.