سارا احیا

مدرس موسیقی کودک (اُرف)

 

متولد : ۱۳۶۱

دوره ارف را با استاد زرین کفش درآموزشگاه پارس آغاز نموده اند .

به مدت ۴ سال زیر نظر استاد بهاری در آموزشگاه پارس سنتور آموزش دیده اند .

در آموزشگاه مهرورزان دوره تِئوری و سلفژ و دوره موسیقی کودک را زیر نظر خانم بهزاد گذرانده و پیانو را به صورت تخصصی زیر نظر استاد نظری آموزش دیده اند

مبانی تِئوری پیشرفته موسیقی، هارمونی و سلفژ را نزد استاد نظری و دوره حرفه ای ارف را نزد استاد ناصر نظر در آموزشگاه پارس گذرانده اند .