امیر موسوی  

امیر موسوی

مدرس سازدهنی (هارمونیکا)

 

نفراول دومین جشنواره سازدهنی ایران، بخش کلاسیک، اردیبهشت نودوشش
نفر دوم سومین جشنواره سازدهنی ایران در بخش کلاسیک, اردیبهشتنودوهفت .
نفراول تکنوازی هارمونیکا در جشنواره آوای امید، بهمن نودوچهار

فعالیت بعنوان نوازنده هارمونیکا در گروه های: آمور و پارادایس

دیگر:
سرپرست گروه آمور. گروه برگزیده بخش کلاسیک جشنواره آوای امید. شهریور نود و شش
نوازنده شایسته تقدیر گروه های کلاسیک جشنواره آوای امید، بهمن نودوپنج و شهریور نودوشش