وحید مهری
مدیر آموزشگاه و مدرس گیتار
شیوا افراز
مدرس ساز گیتار
فریاد امیری
مدرس گیتار فلامنکو