موسیقی درمانی در کودکان

 

استفاده از موسیقی درمانی می تواند به افزایش مهارت های اجتماعی و کلامی کودکان کمک کند، رشد فردی و پیشرفت اجتماعی مستلزم کسب مهارت هایی است که در کانون توجه روانشناسان قرار گرفته است.

طی تحقیقات انجام شده، موسیقی آرام بخش باعث افزایش تحمل و کاهش خستگی می شود و موسیقی شاد و فرحبخش باعث نشاط همراه با آرامش می شود.

کودکان مبتلا به بیماری های عصبی در معاشرت و روابط اجتماعی خود دچار مشکل هستند، اما استفاده از موسیقی درمانی در کودکانی که دچار مشکلات عصبی و گوشه گیری هستند و میلی به برقراری روابط اجتماعی ندارند، می تواند به بهبود مهارت های حرکتی و اجتماعی آن ها کمک کند.